بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره مرده | بازدید ایده

برچسب: ستاره مرده

ستاره مرده با کمک یک ستاره‌ دیگر به حیات بازگشت

ستاره مرده با کمک یک ستاره‌ دیگر به حیات بازگشت ستاره‌ای که مرده بود، با بهره‌گیری از ستاره‌ای دیگر به حیات بازگشت. آنچه که اتفاق افتاد دقیقا اهدای عضو نبود؛ اما ستاره‌ای در هسته‌ی به‌شدت…