بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره قرمز بزرگ | بازدید ایده

برچسب: ستاره قرمز بزرگ

حباب های بزرگ روی سطح ستاره قرمز بزرگ

حباب های بزرگ روی سطح ستاره قرمز بزرگ منجمان برای اولین بار توانستند با استفاده از تلسکوپ بزرگ ESO هنگام مشاهده‌ی مستقیم یکی از ستاره‌ها‌ی بزرگ بیرون از منظومه‌ی شمسی به نام غول سرخ سیروس π1 لکه‌های…