بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره‌ دیگر | بازدید ایده

برچسب: ستاره‌ دیگر

ستاره مرده با کمک یک ستاره‌ دیگر به حیات بازگشت

ستاره مرده با کمک یک ستاره‌ دیگر به حیات بازگشت ستاره‌ای که مرده بود، با بهره‌گیری از ستاره‌ای دیگر به حیات بازگشت. آنچه که اتفاق افتاد دقیقا اهدای عضو نبود؛ اما ستاره‌ای در هسته‌ی به‌شدت…