بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره‌ی سرخی | بازدید ایده

برچسب: ستاره‌ی سرخی

ابط الجوزا در تصویر جدید: ستاره‌ی سرخی که جوان‌مرگ می‌شود

ابط الجوزا در تصویر جدید: ستاره‌ی سرخی که جوان‌مرگ می‌شود اِبط الجوزا، یکی از ستاره‌های درخشان آسمان شب و درخشان‌ترین ستاره‌ی صورت فلکی شکارچی است. این ستاره فاصله زیادی از ما دارد و چندین برابر…