بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره‌ای واردشده | بازدید ایده

برچسب: ستاره‌ای واردشده

ارسال کاوشگر به سیارک بین ستاره‌ای واردشده به منظومه شمسی

وارد شدن یک سیارک به منظومه‌ی شمسی از مکانی خارج از این سامانه، اتفاقی نیست که بارها شانس دیدن آن را داشته باشیم. در واقع، از زمانی که دانشمندان توانسته‌اند به کمک ابزار به آسمان بنگرند، چنین…