بازدید ایدهبایگانی‌های سبک رهبری | بازدید ایده

برچسب: سبک رهبری

شایع‌ترین سبک رهبری مخرب سازمانی

آقای الف کارمند جوانی است که می‌گوید مدیر فعلی او، بدترین رئیسی است که تابه‌حال داشته. این رئیس همیشه بازخوردی یکسان به او ارائه می‌داد: «کارت عالی بود.» درحالی‌که هردوی آن‌ها می‌دانستند این حرف واقعیت…