بازدید ایدهبایگانی‌های سال ۲۰۳۴ | بازدید ایده

برچسب: سال ۲۰۳۴

مأموریت LISA توسط سازمان فضایی اروپا در سال ۲۰۳۴ آغاز می‌شود

مأموریت LISA توسط سازمان فضایی اروپا در سال ۲۰۳۴ آغاز می‌شود در گردهمایی کمیته‌ی برنامه‌ی علمی سازمان فضایی اروپا، به بررسی مأموریت‌های این آژانس تا ۲۰ سال آینده پرداخته شد؛ یکی از این مأموریت‌ها، مأموریت ۳ ماهواره‌ی…