بازدید ایدهبایگانی‌های سال ۲۰۲۲ | بازدید ایده

برچسب: سال ۲۰۲۲

دانشمندان ناسا: تا سال ۲۰۲۲ می‌توان ماه را قابل سکونت کرد

دانشمندان ناسا: تا سال ۲۰۲۲ می‌توان ماه را قابل سکونت کرد در ۱۲ ماه اخیر همواره اکثر توجهات معطوف به برنامه‌ی سفر به مریخ ناسا بوده است. اما در این هنگام دسته‌ای از متخصصان به…