بازدید ایدهبایگانی‌های سالگرد فوت | بازدید ایده

برچسب: سالگرد فوت

۶ مهر: سالگرد فوت ادوین هابل اخترشناس برجسته آمریکایی

۶ مهر: سالگرد فوت ادوین هابل اخترشناس برجسته آمریکایی ۶۱ سال پیش در چنین روزی ادوین پاول هابل ستاره شناس برجسته آمریکایی از دنیا رفت. او نقش کلیدی در ایجاد شاخه اخترشناسی فراکهکشانی داشته است…