بازدید ایدهبایگانی‌های ساخت تلسکوپی | بازدید ایده

برچسب: ساخت تلسکوپی

ساخت تلسکوپی که قادر به مشاهده ابتدای جهان است از سال آینده شروع می‌شود

ساخت تلسکوپی که قادر به مشاهده ابتدای جهان است از سال آینده شروع می‌شود ساخت این تلسکوپ از سال 2014 آغاز شده و یک دهه بعد تکمیل خواهد شد. پس از ساخت این تلسکوپ، دانشمندان…