بازدید ایدهبایگانی‌های زیاد | بازدید ایده

برچسب: زیاد

شناسایی سیاراتی جدید با شباهت زیاد به زمین

انسان‌ها چگونه باید به دنبال حیات فرا‌زمینی بگردند؟ منجمان تا‌کنون هزاران سیاره‌ی شبیه به زمین یافته‌اند که حیات شبیه به زمین می‌تواند روی ‌آن‌ها وجود داشته‌باشد. اما دانشمندان در پژوهش جدید قصد دارند چیزی را…