بازدید ایدهبایگانی‌های زبان خارجی | بازدید ایده

برچسب: زبان خارجی

افراد در هنگام صحبت کردن به زبان خارجی صادق‌ترند

همیشه باورهای نادرستی در مورد غیرقابل اعتماد بودن افرادی که به یک زبان خارجی صحبت می‌کنند، وجود داشته است. این عقاید تا چه اندازه درست هستند؟ دانشگاه شیکاگو به‌تازگی یک پژوهش انجام داده است که…

افراد در هنگام صحبت کردن به زبان خارجی صادق‌ترند

همیشه باورهای نادرستی در مورد غیرقابل اعتماد بودن افرادی که به یک زبان خارجی صحبت می‌کنند، وجود داشته است. این عقاید تا چه اندازه درست هستند؟ دانشگاه شیکاگو به‌تازگی یک پژوهش انجام داده است که…