بازدید ایدهبایگانی‌های روشی | بازدید ایده

برچسب: روشی

کشف روشی برای بازیابی اطلاعات از درون سیاه‌چاله‌ها

کشف روشی برای بازیابی اطلاعات از درون سیاه‌چاله‌ها بر اساس تئوری سیاه چاله‌ها؛ جاذبه یک سیاه‌چاله به‌اندازه‌ای قدرتمند است که حتی نور نمی‌تواند از آن بگریزد و بالطبع ذرات کوانتومی که جذب آن می‌شوند نیز…

روشی برای آشکارسازی برخوردهای سیاهچاله‌ای

روشی برای آشکارسازی برخوردهای سیاهچاله‌ای هر چند دقیقه یک بار در جهان برخورد‌ها‌ی شدید سیاهچاله‌ای اتفاق می‌افتند. متاسفانه تاثیرات اینگونه برخورد‌ها به‌حدی کوچک است که نمی‌تواند تکنولوژی آشکار‌سازی امروزی ما را با خبر کند. اما…