بازدید ایدهبایگانی‌های روشن کردن | بازدید ایده

برچسب: روشن کردن

موسسه هاوکینگ برای روشن کردن ماهیت فضا و زمان از ابر رایانه استفاده می‌کند

موسسه هاوکینگ برای روشن کردن ماهیت فضا و زمان از ابر رایانه استفاده می‌کند ابر‌رایانه‌ی HEP، یک شگفتی در دنیا‌ی تکنولوژی محسوب می‌شود. این سیستم، توانایی حل بعضی از پیچیده‌ترین معما‌ها‌ی جهان هستی را دارد. موسسه‌ی…