بازدید ایدهبایگانی‌های رسیده به زمین | بازدید ایده

برچسب: رسیده به زمین

میزان پادماده رسیده به زمین از اعماق فضا بسیار فراتر از حد انتظار شده است

میزان پادماده رسیده به زمین از اعماق فضا بسیار فراتر از حد انتظار شده است در بین پرتوهای کیهانی که با سرعت بالا از ژرفای فضا به ما می‌رسند، تعداد کمی از آن‌ها را ذره‌های پادماده‌ای به‌…