بازدید ایدهبایگانی‌های راهکار | بازدید ایده

برچسب: راهکار

سخنرانی در جمع و راهکارهایی برای غلبه بر ترس های آن

گاهی با وجود آنکه اعتماد‌به‌نفس لازم را برای صحبت در میان جمع ندارید، در کلاس درس یا محل کارتان برای ارائه سخنرانی دعوت می‌شوید. در این مواقع ترس و استرس آنچنان وجودتان را فرامی‌گیرد که…