بازدید ایدهبایگانی‌های رانده شد؟ | بازدید ایده

برچسب: رانده شد؟

گمشده در فضا: اتمسفر مریخ چگونه به فضا رانده شد؟

گمشده در فضا: اتمسفر مریخ چگونه به فضا رانده شد؟ با توجه به یافته‌های جدید دانشمندان، مریخ در گذشته‌ای بسیار دور، اتمسفری همانند زمین داشته؛ اما به دلیل بادهای خورشیدی شدید و بمباران پرتوهای فرابنفش، آن را…