بازدید ایدهبایگانی‌های راز درخشان‌ترین کهکشان | بازدید ایده

برچسب: راز درخشان‌ترین کهکشان

آشکار شدن راز درخشان‌ترین کهکشان شناخته‌شده کیهان

آشکار شدن راز درخشان‌ترین کهکشان شناخته‌شده کیهان در دورترین نقطه‌ی هستی، کهکشانی وجود دارد که درحال‌ساطع‌کردن تشعشع است؛ ولی با چشم غیرمسلح آن را نمی‌توانیم ببینیم. این کهکشان W2246-0526 نام داد و شدت تابش آن معادل تشعشع…

  • خانه
  • راز درخشان‌ترین کهکشان