بازدید ایدهبایگانی‌های رؤیای حیات | بازدید ایده

برچسب: رؤیای حیات

رؤیای حیات چند سیاره‌ای انسان و بررسی همه جوانب آن

رؤیای حیات چند سیاره‌ای انسان و بررسی همه جوانب آن در مقاله‌ی حاضر بر آن هستیم تا فارغ از درستی یا نادرستی تخمین اخیر هاوکینگ، به بسط راه‌حل چندسیاره‌ای شدن او بپردازیم. دنیایی را فرض کنید…