بازدید ایدهبایگانی‌های دو بار | بازدید ایده

برچسب: دو بار

منجمان برای اولین بار سیاهچاله‌ای را مشاهده کردند که دو بار فوران ماده دارد

منجمان برای اولین بار سیاهچاله‌ای را مشاهده کردند که دو بار فوران ماده دارد سیاهچاله‌ها تنها فضا‌ی اطراف خود را به درون نمی‌کشند. پس از تمام شدن مواد اطرافشان، خاموش شده و در انتظار گذر…