بازدید ایدهبایگانی‌های دولت قیمت ارز را حداقل ۶ ماه ثابت نگه دارد | بازدید ایده

برچسب: دولت قیمت ارز را حداقل ۶ ماه ثابت نگه دارد

دولت قیمت ارز را حداقل ۶ ماه ثابت نگه دارد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هیئت دولت قیمت ارز  را هر چقدر تشخیص می‌دهد، حداقل برای۶ ماه در یک نرخ ثابت نگه دارد  تا تولید کننده، عرضه کننده و وارد کننده  تکلیف خود را بداند و بتوانند برنامه ریزی…

  • خانه
  • دولت قیمت ارز را حداقل ۶ ماه ثابت نگه دارد