بازدید ایدهبایگانی‌های دولت ائتلافی | بازدید ایده

برچسب: دولت ائتلافی

کاهش چشمگیر رضایتمندی شهروندان آلمانی از دولت ائتلافی

نتایج جدیدترین نظرسنجی از کاهش چشمگیر میزان رضایتمندی شهروندان آلمانی از دولت ائتلافی و کار صدر اعظم به ویژه به علت مناقشات اخیر بر سر رئیس سازمان اطلاعات داخلی خبر می دهد. به نقل از…