بازدید ایدهبایگانی‌های دورترین جرم آسمانی | بازدید ایده

برچسب: دورترین جرم آسمانی

کشف فاراوت؛ دورترین جرم آسمانی شناخته‌شده در منظومه شمسی

کشف فاراوت؛ دورترین جرم آسمانی شناخته‌شده در منظومه شمسی به‌تازگی جرم آسمانی جدیدی کشف‌ شده که دورترین جرم آسمانی در منظومه‌‌ی شمسی محسوب می‌‌شود. این شی در مداری با فاصله‌‌ی ۱۰۰ برابر بیشتر از فاصله‌‌ی…