بازدید ایدهبایگانی‌های دوام زندگی روی مریخ | بازدید ایده

برچسب: دوام زندگی روی مریخ

یافته جدید زیست‌شناسان: دوام زندگی روی مریخ بیش از حد تصور است

یافته جدید زیست‌شناسان: دوام زندگی روی مریخ بیش از حد تصور است تا آنجا که می‌دانیم مریخ محیط دوستانه‌ای برای زندگی نیست. با این حال، دمای استوا در مریخ در یک نیمروز تابستانی می‌تواند به…