بازدید ایدهبایگانی‌های ده سال آینده | بازدید ایده

برچسب: ده سال آینده

احتمال قوی برای کشف حیات فرازمینی غیر هوشمند تا ده سال آینده

احتمال قوی برای کشف حیات فرازمینی غیر هوشمند تا ده سال آینده افرادی که به حیات فرازمینی باور دارند و در جست‌وجوی آن هستند، بازه‌ی وسیعی از مجرب‌ترین دانشمندان در بالارده‌ترین مؤسسات تحقیقاتی دنیا تا…