بازدید ایدهبایگانی‌های دلیلی برای باور افسانه‌های باستانی | بازدید ایده

برچسب: دلیلی برای باور افسانه‌های باستانی

سیاره‌ی نهم: دستاورد علمی یا دلیلی برای باور افسانه‌های باستانی

سیاره‌ی نهم: دستاورد علمی یا دلیلی برای باور افسانه‌های باستانی بعدازاینکه ستاره شناسان موسسه‌ی فناوری کالیفرنیا در ژانویه‌ی ۲۰۱۵ ازکشف رد پای یک سیاره‌ی غول‌پیکر جدید در نقاط دوردست منظومه‌ی شمسی خبر دادند، بحث‌وجدل آتشینی در…

  • خانه
  • دلیلی برای باور افسانه‌های باستانی