بازدید ایدهبایگانی‌های دلیلی اصلی | بازدید ایده

برچسب: دلیلی اصلی

دلیلی اصلی ناشناخته ماندن حیات و تمدن‌های فرازمینی تا به امروز

دلیلی اصلی ناشناخته ماندن حیات و تمدن‌های فرازمینی تا به امروز کهکشان راه شیری به‌تنهایی  چیزی حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ستاره دارد و هر یک از این ستاره‌ها به‌طور بالقوه دارای سیاره‌هایی پیرامون خود…