بازدید ایدهبایگانی‌های دستیابی دانشمندان به نور مایع در دمای محیط | بازدید ایده

برچسب: دستیابی دانشمندان به نور مایع در دمای محیط

دستیابی دانشمندان به نور مایع در دمای محیط

دانشمندان با استفاده از ذرات نور ماده، ابرمایعی ایجاد کردند؛ نوری که همچون مایع جریان دارد. فیزیکدانان در ژوئن ۲۰۱۷ برای نخستین بار در دمای محیط به نور مایع دست پیدا کردند و دسترسی به…

  • خانه
  • دستیابی دانشمندان به نور مایع در دمای محیط