بازدید ایدهبایگانی‌های دستور | بازدید ایده

برچسب: دستور

دستور ویژه برای شناسایی فراریان مالیاتی در تهران

در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران، میزان درآمدهای استان در ۶ ماهه سال جاری تشریح و علت کاهش درآمدهای برخی دستگاه های اجرایی بررسی و بر شناسایی فراریان مالیاتی تهران تاکید شد. در  جلسه …