بازدید ایدهبایگانی‌های دستاورد علمی | بازدید ایده

برچسب: دستاورد علمی

سیاره‌ی نهم: دستاورد علمی یا دلیلی برای باور افسانه‌های باستانی

سیاره‌ی نهم: دستاورد علمی یا دلیلی برای باور افسانه‌های باستانی بعدازاینکه ستاره شناسان موسسه‌ی فناوری کالیفرنیا در ژانویه‌ی ۲۰۱۵ ازکشف رد پای یک سیاره‌ی غول‌پیکر جدید در نقاط دوردست منظومه‌ی شمسی خبر دادند، بحث‌وجدل آتشینی در…