بازدید ایدهبایگانی‌های درخت کاجی در اروپا با عمر ۱۲۰۰ سال که هنوز هم رشد می‌کند | بازدید ایده

برچسب: درخت کاجی در اروپا با عمر ۱۲۰۰ سال که هنوز هم رشد می‌کند

درخت کاجی در اروپا با عمر ۱۲۰۰ سال که هنوز هم رشد می‌کند

دانشمندان سن این درخت که نامش را ایتالوس نهاده‌اند، با استفاده از ترکیبی از آنالیز حلقه‌های درخت و تاریخ گذاری کربن، ۱۲۳۰ سال برآورد کرده‌اند. به‌گزارش پژوهشگران، این کاج باستانی در این سن نیز در…

  • خانه
  • درخت کاجی در اروپا با عمر ۱۲۰۰ سال که هنوز هم رشد می‌کند