بازدید ایدهبایگانی‌های درباره آغاز جهان هستی | بازدید ایده

برچسب: درباره آغاز جهان هستی

اساسی‌ترین سوال درباره آغاز جهان هستی: دنیا قبل از انفجار بزرگ چگونه بود؟

اساسی‌ترین سوال درباره آغاز جهان هستی: دنیا قبل از انفجار بزرگ چگونه بود؟ جهان ما در حال گسترش است، چگالی آن رو به کاهش است و دمای آن روز به روز پایین می‌آید، بنابراین از…

  • خانه
  • درباره آغاز جهان هستی