بازدید ایدهبایگانی‌های خارج | بازدید ایده

برچسب: خارج

شناسایی نخستین ابرهای آبی در خارج از منظومه‌ی شمسی

شناسایی نخستین ابرهای آبی در خارج از منظومه‌ی شمسی یک کوتوله‌ی قهوه‌ای که به نام وایز ۰۸۵۵ یا WISE 0855 شناخته می‌شود، در واقع سردترین جرم شناخته شده‌ی خارج از منظومه شمسی ما است. در حال حاضر…