بازدید ایدهبایگانی‌های حوزه نانو | بازدید ایده

برچسب: حوزه نانو

صندوق خطرپذیر۵۰ میلیارد تومانی در حوزه نانو ایجاد شد

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: صندوق خطرپذیر۵۰۰ میلیارد ریالی در حوزه نانو توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ایجاد شد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در بازدید از یازدهمین نمایشگاه…