بازدید ایدهبایگانی‌های حل معمای گرانش | بازدید ایده

برچسب: حل معمای گرانش

تلاش برای کشف پنجمین نیروی اصلی مفقوده جهان طبیعت و حل معمای گرانش

تلاش برای کشف پنجمین نیروی اصلی مفقوده جهان طبیعت و حل معمای گرانش درک کنونی ما از جهان چنین بیان می‌دارد که جهان ما توسط چهار نیروی بنیادی کنترل می‌شود: گرانش، الکترومغناطیس و نیروهای ضعیف و قوی…