بازدید ایدهبایگانی‌های حاشیه های رزمایش ملی آمادگی برق اضطراری / ساختمان مجلس اجازه قطع برق نداد | بازدید ایده

برچسب: حاشیه های رزمایش ملی آمادگی برق اضطراری / ساختمان مجلس اجازه قطع برق نداد

حاشیه های رزمایش ملی آمادگی برق اضطراری / ساختمان مجلس اجازه قطع برق نداد

مجموع گزارش های اولیه از میزان آمادگی مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور نشان می دهد که میزان آمادگی ۱۲ مرکز حیاتی کشور در زمان قطع ناگهانی برق، مطلوب ارزیابی شده، اما برخی مراکز حساس…

  • خانه
  • حاشیه های رزمایش ملی آمادگی برق اضطراری / ساختمان مجلس اجازه قطع برق نداد