بازدید ایدهبایگانی‌های تخریب یک سوم از مناطق حفاظت شده جهان با فعالیت‌ انسانی | بازدید ایده

برچسب: تخریب یک سوم از مناطق حفاظت شده جهان با فعالیت‌ انسانی

تخریب یک سوم از مناطق حفاظت شده جهان با فعالیت‌ انسانی

در آغاز قرن بیستم در تمام جهان، تنها چند منطقه حفاظت‌شده وجود داشت که به حفاظت از طبیعت اختصاص پیدا کرده بودند. امروزه بیش از ۲۰۰ هزار منطقه‌ی حفاظت‌شده وجود دارد که تا ۱۵ درصد…

  • خانه
  • تخریب یک سوم از مناطق حفاظت شده جهان با فعالیت‌ انسانی