بازدید ایدهبایگانی‌های تجارت نمک | بازدید ایده

برچسب: تجارت نمک

مایاهای باستان و تولید و تجارت نمک در هزار سال پیش

نمک ممکن است کالایی با ارزش برای تمدن باستانی مایاها بوده باشد که بیش از هزار سال قبل به تولید، نگهداری و داد‌و‌ستدد آن می‌پرداختند. ممکن است تمدن باستانی مایا برای توانایی‌های خود در ریاضیات، تقویم‌های دقیق و…