بازدید ایدهبایگانی‌های تبدیل | بازدید ایده

برچسب: تبدیل

زمین چگونه از کره‌‌ای آتشین و مذاب به یک سیاره سنگی تبدیل شد

زمین چگونه از کره‌‌ای آتشین و مذاب به یک سیاره سنگی تبدیل شد پژوهش‌های جدید بر این فرضیه تأکید دارند که زمین اولیه به‌شدت آتش‌فشانی بوده و شواهد موجود بر گذار شدید آن به زمین‌ساخت صفحه‌ای امروزه کاملا واضح…