بازدید ایدهبایگانی‌های تایید مجدد | بازدید ایده

برچسب: تایید مجدد

تایید مجدد نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین

تایید مجدد نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین دانشمندان با مطالعه مجدد، نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین را مورد تایید دوباره قرار دادند. برای این کار، آن‌ها مقدار تغییر جهت هر یک از مدارهای بیضوی سیارات در طول زمان…