برچسب: تایید مجدد

تایید مجدد نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین

تایید مجدد نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین

تایید مجدد نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین دانشمندان با مطالعه مجدد، نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین را مورد تایید دوباره قرار دادند. برای…
علم و تکنولوژی