بازدید ایدهبایگانی‌های تاخیر انداخت | بازدید ایده

برچسب: تاخیر انداخت

اسپیس ایکس پرتاب بعدی ماهواره‌های ایریدیوم را به تأخیر انداخت

اسپیس ایکس پرتاب بعدی ماهواره‌های ایریدیوم را به تأخیر انداخت شرکت فضایی ایریدیوم که در زمینه ساخت ماهواره‌های ارتباطی فعالیت می‌کند، نسل بعدی ماهواره‌های خود را برای قرارگیری در مدار زمین آماده کرده است؛ اما…