بازدید ایدهبایگانی‌های تابستان امسال | بازدید ایده

برچسب: تابستان امسال

ماهواره آسگاردیا، نخستین کشور فضایی جهان، تابستان امسال به فضا فرستاده می‌شود

ماهواره آسگاردیا، نخستین کشور فضایی جهان، تابستان امسال به فضا فرستاده می‌شود احتمالا از اوضاع کنونی جهان و مناقشات سیاسی، جنگ و خیلی از مسائل بغرنجی که همه‌روزه در اخبار تماشا می‌کنید و می‌شنوید؛ دل‌زده‌…