بازدید ایدهبایگانی‌های تئوری بیگ بنگ | بازدید ایده

برچسب: تئوری بیگ بنگ

نظریه جهش بزرگ می‌تواند تئوری بیگ بنگ را به چالش بکشد

نظریه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ، چگونگی تکامل جهان را به‌خوبی توضیح می‌دهد. براساس آن نظریه؛ فضا، زمان، انرژی، ماده و... همگی از بیگ بنگ منشأ گرفته‌اند. امروزه نظریه‌‌ی انفجار بزرگ به‌عنوان یکی از قابل قبول‌ترین توضیحات برای…