بازدید ایدهبایگانی‌های برای اولین بار اندازه گیری شد | بازدید ایده

برچسب: برای اولین بار اندازه گیری شد

میزان جذب نوترینو های شبح وار توسط زمین برای اولین بار اندازه گیری شد

نوترینو‌ها به غیر قابل آشکار‌سازی بودن مشهور هستند. نوترینو‌ها ذرات زیر اتمی هستند که بار الکتریکی نداشته و جرم آن‌ها نزدیک به صفر است. این ذرات زیر اتمی، از اتم‌ها‌ی تشکیل‌دهنده‌ی جو و ساختار زمین…

  • خانه
  • برای اولین بار اندازه گیری شد