بازدید ایدهبایگانی‌های با یکدیگر | بازدید ایده

برچسب: با یکدیگر

دو سیاهچاله در آستانه‌ی ادغام با یکدیگر

دو سیاهچاله در آستانه‌ی ادغام با یکدیگر دوگانه سیاهچاله‌ای مورد نظر PG ۱۳۰۲-۱۰۲ یکی از کاندید‌های انگشت‌شمار سیاهچاله‌های دوگانه بوده‌ است. این سامانه فشرده‌ترین جفت در بین سیاهچاله‌های شناخته شده است و این‌ دو سیاهچاله فاصله‌ای…