بازدید ایدهبایگانی‌های بازگشت دوباره به ماه | بازدید ایده

برچسب: بازگشت دوباره به ماه

۵ دلیل برای فراموش کردن مریخ و بازگشت دوباره به ماه

۵ دلیل برای فراموش کردن مریخ و بازگشت دوباره به ماه امیدواری برای استعمار مریخ بر این فرض استوار است که می‌توانیم سیاره‌ی سرخ را زمینی‌سازی کنیم تا به مانند زمین، تبدیل به سیاره‌ای با دمای مناسب…

  • خانه
  • بازگشت دوباره به ماه