بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اکسید پروپیلن | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اکسید پروپیلن

شناسایی اکسید پروپیلن در فضای میان‌ ستاره‌ای، گامی دیگر به سوی درک پیدایش حیات بر روی زمین

شناسایی اکسید پروپیلن در فضای میان‌ ستاره‌ای، گامی دیگر به سوی درک پیدایش حیات بر روی زمین برای نخستین بار، دانشمندان مولکول آلی پیچیده‌‌ای از نوع مولکول کایرال در فضای میان‌ستاره‌ای شناسایی کرده‌اند، این اکتشاف…