بازدید ایدهبایگانی‌های اکتشاف مریخ | بازدید ایده

برچسب: اکتشاف مریخ

پنل‌های خورشیدی اینسایت با موفقیت بازشدند: پیش به‌سوی اکتشاف مریخ

پنل‌های خورشیدی اینسایت با موفقیت بازشدند: پیش به‌سوی اکتشاف مریخ پس از فرود موفقیت‌آمیز کاوشگر مریخی اینسایت در واپسین دقایق شب دوشنبه، مدتی زمان لازم بود تا مهندسانناسا بتوانند اطلاعات لازم را از وضعیت استقرار پنل‌…