بازدید ایدهبایگانی‌های اولین پیام انسان | بازدید ایده

برچسب: اولین پیام انسان

اولین پیام انسان به موجودات فرازمینی احتمالی ارسال شد

اولین پیام انسان به موجودات فرازمینی احتمالی ارسال شد در سال ۱۹۷۷، ستاره‌شناسی به‌نام جری امان، در حال رصد آسمان برای دیدن علائم احتمالی تمدن‌های فرازمینی بود که در کمال ناباوری به مورد عجیبی برد. در…