بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های انفجار بزرگ | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: انفجار بزرگ

علت عدم فروپاشی جهان پس از انفجار بزرگ چیست؟

علت عدم فروپاشی جهان پس از انفجار بزرگ چیست؟ فیزیکدانان در کالج سلطنتی لندن و دانشگاه‌های کپنهاک و هلینسکی معتقدند بر هم‌کنش‌های ذرات هیگز-بوزون و جاذبه، اثری پایدار کننده بر کل جهان داشته، به طوری…

اساسی‌ترین سوال درباره آغاز جهان هستی: دنیا قبل از انفجار بزرگ چگونه بود؟

اساسی‌ترین سوال درباره آغاز جهان هستی: دنیا قبل از انفجار بزرگ چگونه بود؟ جهان ما در حال گسترش است، چگالی آن رو به کاهش است و دمای آن روز به روز پایین می‌آید، بنابراین از…

جهان هستی می‌تواند با وقوع یک انفجار بزرگ دیگر به پایان خود برسد

جهان هستی می‌تواند با وقوع یک انفجار بزرگ دیگر به پایان خود برسد جهان ما می‌تواند به همان شکلی که خلق شده است، پایان یابد: با یک انفجار بزرگ ناگهانی. این جمله مربوط به پژوهش جدید گروهی…